Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací společnosti Net-Connect s.r.o. včetně aktuálního ceníku

1. Výklad některých pojmů

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Net-Connect s.r.o.,
IČ: 27735052, se sídlem Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín, jednající Ing. Janem Čechem, jednatelem, zapsané u
Krajského soudu v Brně pod sp. zn. (oddíl C, vložka 55521), jakožto Poskytovatele, vydané v návaznosti na ustanovení
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. (o elektronických
komunikacích), mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně změněny, a to jak v celém rozsahu, tak i jen v dílčí části,
přičemž Poskytovatel je povinen nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny podmínek uveřejnit informaci o změně dle
§ 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. V případě změny podmínek má možnost Uživatel v souladu s § 63 odst. 6
zákona o elektronických komunikacích požádat o ukončení Smlouvy ve lhůtě nejpozději patnácti kalendářních dnů před účinností
změny.

Uživatelem je každá fyzická či právnická osoba, která s Poskytovatelem na základě příslušné smlouvy vstoupí do smluvního
vztahu, jehož předmětem je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za úplatu.

Bezdrátové připojení je realizováno pomocí Bezdrátového klientského zařízení, prostřednictvím něhož jsou Koncová zařízení
Uživatele, případně skupiny Uživatelů, připojena k bezdrátovému přístupovému bodu Sítě Poskytovatele.

Kabelové nebo Optické připojení je realizováno metalickým nebo optickým kabelem, který je ve vlastnictví Poskytovatele,
kdy prostřednictvím daného kabelu dojde k propojení Koncového zařízení Uživatele se Sítí Poskytovatele.

Bezdrátové klientské zařízení je soubor věcí (movitých) zajišťujících Připojení Uživatele, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele a
tento je za účelem poskytování svých služeb dočasně zdarma přenechá Uživateli na základě samostatné smlouvy k dispozici,
nebo jsou ve vlastnictví Uživatele, případně skupiny Uživatelů.

Koncové zařízení je soubor věcí (movitých), které jsou zpravidla ve vlastnictví Uživatele nebo jsou ve vlastnictví Poskytovatele a
tento je za účelem poskytování svých služeb dočasně přenechá Uživateli na základě samostatné smlouvy k dispozici, jejíchž
prostřednictvím Uživatel využívá službu. Uživatel odpovídá za správné nastavení parametrů Koncového zařízení pro přístup do
Sítě Poskytovatele.

Místem připojení je místnost, resp. soubor místností, s nimiž je Uživatel oprávněn disponovat a to z titulu práva vlastnického či
jiného práva od práva vlastnického odvozeného, a ve kterých je (bude) instalováno koncové zařízení sloužící pro poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Úplatou za služby je cena za služby uvedená v aktuálním ceníku, tedy touto cenou za služby se rozumí měsíční poplatek za
využívání služeb, který je Uživatel povinen uhradit oproti doručenému daňovému dokladu, a to buď formou poštovní zásilky či
elektronickou poštou a v neposlední řadě vyzvednutím v zákaznickém portálu a to buď jednotlivě či využitím všech způsobů.
Poplatek je vždy vázán na kalendářní měsíc. V případě, že není poskytování služby zahájeno prvního dne kalendářního
měsíce, je v měsíci zahájení poskytování služby účtována poměrná část měsíčního poplatku.

Parametr služby je souhrn vlastností služby elektronických komunikací, tj. zejména rychlost připojení k síti Internet a agregace
rychlosti. Rychlostí připojení k síti Internet se rozumí maximální velikost datového toku při stahování a odesílání dat. Agregací
rychlosti se rozumí počet účastníků, jenž ve stejný okamžik sdílí uvedenou rychlost připojení. Garantovaná rychlost u připojení
bez agregace je shodná s uvedenou rychlostí připojení. Garantovaná rychlost u připojení s agregací je rovna poměru uvedené
rychlosti a agregace. Parametry služby jsou uvedeny v samotné smlouvě nebo vychází z aktuálního platného ceníku služeb.

Porucha je stav, kdy se koncové zařízení Uživatele projevuje způsobem, který svědčí o tom, že není připojeno k síti Internet nebo
že nejsou splněny garantované parametry služby, specifikované ve smlouvě.

Garance poskytované služby. V případě poskytování služby prostřednictvím Bezdrátového připojení, Poskytovatel garantuje
smluvním ujednáním specifikované parametry služby na bezdrátovém klientském zařízení na straně Uživatele. V případě
poskytování služby prostřednictvím kabelového připojení, garantuje Poskytovatel smluvně stanovené specifikované parametry
služby v místě připojení kabelového vedení Uživatele do sítě Poskytovatele (zpravidla datová zásuvka v Místě připojení uživatele),
přičemž Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za neplnění poskytované služby v důsledku nefunkčnosti. Bezdrátového
klientského zařízení na straně Uživatele, koncového zařízení Uživatele nebo v důsledku poškození kabelového vedení Uživatele.

Předávací protokol je dokument všeobecné povahy, ze kterého vyplývají technické podmínky smluvního vztahu a přehled
poskytnutých věci sloužících pro naplnění účelu smluvního vztahu.

Zákaznický portál je webová služba, sloužící pro zjednodušení komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, kde Uživateli jsou
bezplatně dostupné veškeré informace o jeho zákaznickém účtu a kde si může v elektronické podobě vyzvednout jemu určené
daňové doklady za poskytnuté služby.

2. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb el. komunikací

2.1 smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací je smlouvou nepojmenovanou (innominátní),
uzavřenou v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/201 Sb. (nového občanského zákoníku), za použití
příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a souvisejících právních předpisů (dále jen
smlouva);
2.2 smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že návrh smlouvy bude
Uživatelem akceptován mimo obchodní prostory Poskytovatele, pak samotná smlouva nabývá účinnosti dnem doručení
příslušného projevu o přijetí návrhu do sféry Poskytovatele;
2.3 smlouva se uzavírá po vzájemné dohodě, buď na dobu neurčitou či na dobu určitou, vždy však minimálně na konkrétní dobu
sjednanou smluvními stranami;
2.4 není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak tato zaniká:

  • pokud datum zahájení poskytování služby nenastane do jednoho roku ode dne účinnosti smlouvy
  • službu, spočívající v poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nelze v důsledku zásahu
    vyšší moci nadále poskytovat
  • z objektivních překážek ležících na straně Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů.
  • výpovědí jedné ze smluvních stran
  • dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem
  • v souladu s § 63 odst. 6 zákona č.127/2005 Sb.

2.5 v případě ukončení služby Digitální telefon může Uživatel požadovat přenesení telefonního čísla k novému poskytovateli
v souladu s § 63 odst. 12 zákona č.127/2005 Sb.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli přístup do sítě Internet s možností využití veškerých služeb této sítě. Specifikace
služby přístupu k internetu v pevném místě je stanovena dle typu tarifu objednané Uživatelem na základě typu technologie:

WiFi (802.11 a, n)

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Bezdrát S9 Mb/s1 Mb/s5 Mb/s0,5 Mb/s2,7 Mb/s0,3 Mb/sE-mail, webové stránky
Bezdrát M18 Mb/s2 Mb/s12 Mb/s1,2 Mb/s5,4 Mb/s0,6 Mb/s+ VoIP, sociální sítě
Bezdrát L26 Mb/s4 Mb/s22 Mb/s2,5 Mb/s7,8 Mb/s1,2 Mb/s+ online hry, VPN, video v HD

 

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Office mini8 Mb/s2 Mb/s6 Mb/s1,5 Mb/s4 Mb/s1 Mb/sE-mail, VoIP, webové stránky
Office ideal16 Mb/s4 Mb/s14 Mb/s3 Mb/s8 Mb/s2 Mb/s+ VPN, Cloud
Office plus30 Mb/s10 Mb/s26 Mb/s8 Mb/s15 Mb/s5 Mb/s+ další náročnější služby

 

LTE + 802.11ac

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Bezdrát S18 Mb/s2 Mb/s15 Mb/s1,5 Mb/s5,4 Mb/s0,6 Mb/sE-mail, web, video v HD
Bezdrát M35 Mb/s5 Mb/s30 Mb/s4 Mb/s10,5 Mb/s1,5 Mb/s+ sociální sítě, online hry
Bezdrát L50 Mb/s10 Mb/s45 Mb/s6 Mb/s15 Mb/s3 Mb/s+ video v UHD, náročnější služby

 

WiGig

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Bezdrát +M50 Mb/s50 Mb/s40 Mb/s40 Mb/s15 Mb/s15 Mb/sSociální sítě, online hry, web
Bezdrát +L100 Mb/s100 Mb/s80 Mb/s80 Mb/s30 Mb/s30 Mb/s+ video v UHD, náročnější služby

 

FTTx (802.3)

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Optika S25 Mb/s25 Mb/s20 Mb/s20 Mb/s7,5 Mb/s7,5 Mb/sE-mail, web, video v HD
Optika M50 Mb/s50 Mb/s40 Mb/s40 Mb/s15 Mb/s15 Mb/s+ sociální sítě, online hry
Optika L100 Mb/s100 Mb/s80 Mb/s80 Mb/s30 Mb/s30 Mb/s+ video v UHD, náročnější služby

 

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Fiber Office mini25 Mb/s25 Mb/s20 Mb/s20 Mb/s12,5 Mb/s12,5 Mb/sE-mail, VoIP, webové stránky
Fiber Office ideal50 Mb/s50 Mb/s40 Mb/s40 Mb/s25 Mb/s25 Mb/s+ videokonference, cloud
Fiber Office plus100 Mb/s100 Mb/s80 Mb/s80 Mb/s50 Mb/s50 Mb/s+ další náročnější služby

 

GPON (ITU-T G.984)

TarifMaximální/Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální rychlostRychlost vhodná pro služby
např.:
Stahování datOdesílání datStahování datOdesílání datStahování datOdesílání dat
Optika +S40 Mb/s40 Mb/s35 Mb/s35 Mb/s12 Mb/s12 Mb/sE-mail, web, video v UHD
Optika +M200 Mb/s200 Mb/s180 Mb/s180 Mb/s60 Mb/s60 Mb/s+ online hry, video ve 4K
Optika +L500 Mb/s500 Mb/s450 Mb/s450 Mb/s150 Mb/s150 Mb/s+ nejnáročnější služby

 

3.2 Úplná definice specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě včetně možných odchylek je dostupná na webových
stránkách Poskytovatele www.net-connect.cz/dokumenty-ke-stazeni.
3.3 Uživatel je oprávněn, aby Poskytovatel na své náklady, v rámci poskytování své služby, provedl instalaci všech zařízení
nezbytných pro zahájení poskytování služby, včetně konfigurace a testování funkčnosti předávané služby;
3.4 Uživatel je oprávněn čerpat službu nepřetržitě 24 hodin denně po celý kalendářní rok;
3.5 Uživatel je povinen Poskytovatele neprodleně informovat, když z jeho strany dojde ke změně kontaktních údajů a to formou
aktualizace kontaktních údajů v Zákaznickém portálu nebo osobně v sídle Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti
se Uživatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč;
3.6 v případě prodlení Uživatele s plněním jím převzatých platebních povinností, je Poskytovatel oprávněn po něm požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výší 0,05% z doposud neuhrazené ceny za odebranou službu, a to za každý i započatý den
prodlení Uživatele;
3.7 ocitne-li se Uživatel v prodlení se svým plněním dle předchozího bodu o více, jak patnáct dní, je Poskytovatel oprávněn,
omezit poskytování služby až do doby úhrady dlužné částky, přičemž za opětovné zprovoznění služby může být Uživateli
účtován poplatek 500,- Kč, přičemž povinnost Uživatele platit sjednanou cenu po dobu omezení poskytované služby není
tímto nijak dotčena;
3.8 je-li však Uživatel v prodlení s plněním platební povinnosti více jak jeden kalendářní měsíc, vzniká Poskytovateli právo
odstoupit od smlouvy s tím, že právo na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 4.4 těchto VP či právo na náhradu škody
zůstává zachováno a stejně tak nárok na zaplacení ceny za čerpání služby a nebude-li ze strany Uživatele vůle dostát platební
povinnosti, může být pohledávka předána inkasní agentuře;
3.9 Uživatel je povinen čerpat poskytovanou službu v souladu se smlouvou a právními předpisy ČR;
3.10 Uživatel není oprávněn umožnit třetí osobě, aby jím čerpanou službu použila v rozporu s platnými zákony či dobrými
mravy;
3.11 Uživatel při instalaci služby ze strany Poskytovatele na své náklady poskytne potřebnou součinnost;
3.12 Uživatel není oprávněn užívat zařízení Poskytovatele k jiným účelům než k čerpání služby podle vzájemně uzavřené
smlouvy;
3.13 Uživatel je odpovědný za správné nastavení parametrů Koncového zařízení pro přístup do sítě Poskytovatele, prvotně
provedené Poskytovatelem v souladu s údaji uvedenými v Předávacím protokolu, přičemž v případě nastavení jiných
parametrů Koncového zařízení je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, přerušit poskytování služby, to
vše až do doby sjednání nápravy, přičemž za opětovné zprovoznění služby může být Uživateli účtován poplatek 500,- Kč;
3.14 Uživatel dále není oprávněn na zařízení Poskytovatele cokoliv měnit či do zařízení jakkoliv zasahovat a ani, bez souhlasu
Poskytovatele, takové zásahy umožnit třetí osobě a je odpovědný za škody, které takovými neoprávněnými zásahy
vzniknou;
3.15 Uživatel není také oprávněn převést svá práva či povinnosti ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem na třetí osobu, ledaže k
tomuto svému záměru získá od Poskytovatele písemný souhlas;
3.16 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou na vlastním zařízení Uživatele, ať již přímo nebo nepřímo z
důvodů ležících na jeho straně;
3.17 Poskytovatel neodpovídá za případné porušení ochrany soukromých dat Uživatele třetí osobou prostřednictvím sítě
Internet a ani za obsah přenášených zpráv;
3.18 rovněž Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk či ztrátu obchodních příležitostí na straně Uživatele;
3.19 P Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v
ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu Uživateli oznámit alespoň jeden měsíc předem a to
způsobem, který si Uživatel zvolil pro zasílání vyúčtování. Uživatel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Poskytovatelem, a to
formou písemné výpovědi ke dni nabytí účinnosti této změny, nebude-li změny akceptovat.
3.20 se všemi osobními údaji Uživatele je nakládáno v souladu s právními předpisy, především ZOOÚ a GDPR.

4. Zánik práv a povinností ze smlouvy

4.1 v případě, že smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu na dobu neurčitou, tak tato smlouva může být kteroukoliv
smluvní stranou vypovězena, přičemž každá výpověď musí být učiněna v písemné podobě a doručena druhé smluvní
straně. Výpovědní doba činí třicet dnů a počne běžet od dalšího dne po doručení výpovědi;
4.2 porušuje-li jedna či druhá smluvní strana podstatným způsobem smluvní povinnosti přijaté smlouvou, resp. stanovené těmito
VP, vzniká straně, která je takovýmto jednáním dotčena na svých právech, právo odstoupit od smlouvy o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací;
4.3 je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a zároveň nenastane skutečnost předvídaná v čl. 3 bodu 3.2 samotné Smlouvy, a
pokud Uživatel požaduje ukončení či fakticky ukončí smluvní vztah v průběhu prvních třech měsíců jejího trvání nebo je
smluvní vztah ukončen způsobem uvedeným v bodu 3.7 těchto VP před uplynutím doby sjednané v čl. 3 bodu 3.1 samotné
Smlouvy, pak se zavazuje Poskytovateli uhradit jednorázovou částku (smluvní pokutu) rovnající se 1/20 (jedné dvacetině)
součtu všech plateb, které by Uživatel byl povinen s ohledem na řádný běh věcí uhradit ode dne, kdy došlo k ukončení
smluvního vztahu, a to až do okamžiku sjednaného zániku samotné Smlouvy v důsledku uplynutí lhůty tam (v čl. 3 bodě 3.1)
uvedené, a v případě, že bylo uživateli poskytnuto telekomunikační koncové zařízení za zvýhodněných podmínek, také výši
úhrady nákladů spojených s tímto telekomunikačním koncovým zařízením.

5. Reklamace a poruchy

5.1 Uživatel má právo reklamovat v souladu s §64 odst. 7-12 zákona č. 127/2005 Sb. výši vyúčtování ceny za poskytnuté služby či
vadné poskytování služby. Reklamaci je možné nahlásit osobně během pracovní doby v sídle Poskytovatele nebo doručit
písemně na adresu Poskytovatele. Takto podanou reklamaci má Poskytovatel povinnost vyřídit do třiceti dnů od jeho
doručení či oznámení
5.2 Uživatel tímto bere na vědomí, že nahlášení poruchy je možné během pracovní doby, a to osobně v sídle Poskytovatele nebo
telefonicky na tel. čísle 774 123 805. Mimo pracovní dobu lze poruchu nahlásit telefonicky na tel. čísle 774 123 805;
5.3 Poskytovatel je oprávněn technicky složité případy vyřídit nejpozději do třiceti dnů ode dne jejich nahlášení;
5.4 méně závažnou Poruchu na straně Poskytovatele se tento na vlastní náklady zavazuje odstranit v den jejího nahlášení,
avšak pokud k prokazatelnému nahlášení dle bodu 5.2 došlo nejpozději do 15:00 hod. téhož dne, nebo v den následující po
dni jejího nahlášení, pokud k prokazatelnému nahlášení dle bodu 5.2 došlo po 15:00 hod. Pokud však Poskytovatel bude
odstraňovat poruchu vzniklou v důsledku porušení této smlouvy ze strany Uživatele, tento se zavazuje Poskytovateli nahradit
veškeré náklady, které mu vznikly s odstraňováním takovéto vady;
5.5 v případě, že Poskytovatel poruší svoje povinnosti shora uvedené v bodech 5.3 a 5.4 toho článku, tak se na základě písemné
žádosti Uživatele tomuto zavazuje poskytnout slevu ve výši 1/30 z ceny měsíčního plnění bez DPH, a to za každý den prodlení;
5.6 Porucha na straně Uživatele bude odstraněna na základě učiněné žádosti s tím, že Uživatel tímto bere na vědomí, že
náklady na odstranění poruchy (cena opravy) jsou zpoplatněny a jejich výše je dána ceníkem Poskytovatele. Lhůta pro
odstranění poruchy bude individuálně mezi Uživatelem a Poskytovatelem sjednaná; v případě, že Uživatel uzná za vhodné, je
oprávněn si poruchu na jeho straně odstranit za pomocí odborné osoby; v případě, že Uživatel nejprve využije při
odstraňování poruchy pracovníků Poskytovatele, avšak následně zmaří odstranění poruchy samotnými pracovníky, tak se
zavazuje zaplatit všechny náklady související s činností pracovníků, tj. cestovné, promeškaný čas a jiné;
5.7 při odstraňování poruchy je Uživatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby tak Poskytovatel mohl
nahlášenou poruchu odstranit, přičemž v případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný za včasné odstranění
poruchy a obnovení poskytování služby Poskytovatele.

6. Ostatní ujednání

6.1 dodatky a změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a to buď po vzájemné dohodě obou stran, nebo je
Poskytovatel může provést jednostranně v souladu s těmito VP;
6.2 Poskytovatel a Uživatel se dohodly, že pokud vyvstane potřeba Uživatele písemně obeslat, tak písemná korespondence bude
probíhat ve formě doporučených poštovních zásilek (dále jen zásilka). Doručení a vyzvednutí zásilky se pak řídí v souladu § 24
zákona č. 500/2004;
6.3 Uživatel tímto bere na vědomí, že potřeba písemně obeslat jeho osobu vyvstane tehdy, pokud Uživatel nebude řádně a
včas reagovat na sdělení, výzvy či žádosti zasílané mu prostřednictvím elektronické pošty na jím uvedenou emailovou adresu
Poskytovatelem;
6.4 Pokud Uživatel projeví vůli, aby na místo zasílání zpráv prostřednictvím elektronické pošty byl v souladu se zákonem č.
29/2000 Sb. obesílán prostřednictvím poštovních zásilek či formou doporučených zásilek, pak se tímto zavazuje, že ve
prospěch Uživatele uhradí cenu za každé (i dílčí) využití této doplňkové služby, a to ve výši 30 Kč;
6.5 Poskytovatel nakládá při poskytování služeb k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení či narušování
obsahu, ke kterému Uživatel přistupuje s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné. Za výjimku se považuje dodržení
povinností stanovených přímo právními předpisy nebo uloženými soudem či jiným oprávněným orgánem veřejné moci, dále
také eliminace provozu z důvodného podezření na útok, ohrožující bezpečnost a integritu sítě (tzv. DDos útok);
6.6 Souběh Digitální televize a internetu ošetřuje tzv. duální režim. Je tak zajištěna maximální možná rychlost internetu a zároveň
dokonalý obraz a zvuk Digitální televize. Během sledování televize tak může duální režim krátkodobě snížit rychlost internetu o
cca 3,5 Mb/s (SD kanál) nebo 7 Mb/s (HD kanál). Po vypnutí set-top boxu se rychlost připojení k internetu zase vrátí na původní
hodnotu.
6.7 Provozovatel Služby Digitální televize je Telly CE s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno;
6.8 součástí těchto VP je aktuální ceník;
6.9 tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021

V Hodoníně, dne 1.1.2021

Top crossmenu